KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU

Modernleşme ile birlikte “veri” kavramı çağımızda çok önemli bir değer haline gelmiştir. Günümüzde ticaret, teknoloji, pazarlama, savunma başta olmak üzere tüm alanlarda gerekli çalışmalar ve stratejiler kişisel verilerden yola çıkılarak oluşturulmaktadır.  Bu durum kişisel verileri çok kritik öneme haiz hale getirmiştir. Modern dünyada özellikle internet ve sosyal medya kullanımının artması ve ticaretin gelişmesi ile birlikte insanlar kişisel verilerini hayatlarının her anında paylaşır hale gelmişlerdir. Özellikle sosyal medya aracılığı ile kimlik bilgileri, siyasi ve dini görüşler, tercihler, beğeniler ve daha pek çok kişisel veri niteliğinde bilgi aleni hale getirilmektedir. Buna ek olarak ticaret hayatında da şirketler tarafından hem müşterilerin hem de çalışanların verileri toplanmakta, kullanılmakta ve hatta kimi zaman paylaşılmaktadır. Bu gelişmelerle birlikte, kişisel veriler bireylerin kendi kontrollerinden çıkmış, çağımızın paylaşım kolaylığı ve hızı da dikkate alındığında oldukça yaygınlaşmış durumdadır. Bu durumun suistimale yol açma olasılığı oldukça yüksek olduğu gibi, kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verir niteliği de mevcuttur. Bu temelden yola çıkılarak dünyada ve ülkemizde kişisel verilerin korunması hakkında düzenleme yapılması yolunda gidilmiştir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), Avrupa Birliği ile uyum süreci kapsamında kabul edilmiş ve 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Avrupa Birliği tarafından alınan karara göre, tüm ülkelerin Mayıs 2018 tarihine kadar iç hukuklarını söz konusu mevzuata uygun hale getirmesi, gerekli düzenlemeleri içermeyen ülkelerle de ticarete girilmemesi öngörülmüştür. Ülkemizde KVKK ile kişisel verilerin işlenmesine ilişkin oldukça katı ve detaylı düzenlemeler getirilmiş, bu düzenlemelere uyulmaması halinde ise ciddi para cezaları öngörülmüştür. Ayrıca KVKK ile verilen görevleri yerine getirmek üzere, idari ve mali özerkliğe sahip ve kamu tüzel kişiliğini haiz Kişisel Verileri Koruma Kurumu kurulmuştur.

Kanun, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır. Bu bağlamda kişisel veri işleyen tüm gerçek ve tüzel kişilerin kanuna uyumluluk denetiminin yapılması ve gelecekte yapılacak işlemlerin de KVKK’ya uygun hale getirilmesi bakımından gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.

 

Yönetim Yatırım Danışmanlık olarak; hukuk, iktisat ve bilişim alanında uzman danışmanlarımız ile, danışanlarımızın KVKK uyum süreci gerçekleştirilmektedir. Kanuna uyum programı kapsamında danışanlarımız nezdinde bulunan ve mevzuat kapsamına giren tüm bilgi ve belgeler üzerinde yapılacak çalışmalarla; işlenen kişisel verilerin tespiti, bu verilerin işlenmesinin kanuna uygun hale getirilmesi, mevcut durumun tespiti ve iyileştirilmesi, işlenmesi ve tutulması kanuna aykırı olan verilerin tespiti ve imha süreçleri, danışanın taraf olduğu sözleşmelerin KVKK mevzuatı bakımından değerlendirilmesi ve gerekli ölçüde düzenlenmesi, kanun kapsamında öngörülen VERBİS sistemine kayıt zorunluluğu olan danışanların sisteme entegrasyonunun sağlanması ve diğer gerekli tüm işlemler gerçekleştirilerek danışanlarımızın kişisel verilerle alakalı tüm işlemleri güvenli hale getirilmektedir. Bu yolla hem mevzuata uyum sağlanmakta hem de Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından verilebilecek potansiyel cezaların önüne geçilmektedir.

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın