Dikey Anlaşmalara İlişkin Kılavuz Taslağı Kamuoyu Görüşüne Açıldı

Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde mal ve hizmet piyasalarında faaliyet gösteren ya da bu piyasaları etkileyen her türlü teşebbüsün aralarında yaptığı rekabeti engelleyici, bozucu ve kısıtlayıcı anlaşma, uygulama ve kararlar ile piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmaları ve rekabeti önemli ölçüde azaltacak birleşme ve devralma niteliğindeki her türlü hukukî işlem ve davranışlar,  4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (Kanun) 4., 6. ve 7. maddeleri uyarınca hukuka aykırı ve yasaktır.

Kanun’un 5. maddesinde ise Rekabet Kurulunun anılan maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartların tamamının varlığı halinde teşebbüsler arası anlaşma ve uyumlu eylem ve teşebbüs birliği kararlarının 4054 sayılı Kanun’un 4. madde hükümlerinin uygulanmasından muaf tutulmasına karar verebileceği, ayrıca belirli konulardaki anlaşma türlerine bir grup olarak muafiyet tanınmasını sağlayan ve bunların şartlarını gösteren tebliğler çıkarabileceği ifade edilmektedir.

Söz konusu hüküm gereğince hazırlanan 2003/3 ve 2007/2 sayılı Rekabet Kurulu Tebliğleri ile Değişik, 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği (2002/2 sayılı Tebliğ), söz konusu tebliğde öngörülen şartları sağlayan dikey anlaşmaları Kanun’un 4. maddesinin uygulanmasından grup olarak muaf tutmaktadır. 2002/2 sayılı Tebliğ’in uygulanmasında ve Tebliğ kapsamı dışında kalan dikey anlaşmalara yönelik Kanun’un 5. maddesi çerçevesinde yapılacak değerlendirmelerde Kurulca göz önünde bulundurulacak hususları açıklamak ve dikey anlaşmalar bakımından Kanun’un 5. maddesinin teşebbüslerce yorumlanmasında doğabilecek belirsizlikleri en aza indirmek amacıyla Dikey Anlaşmalara İlişkin Kılavuz yayımlanmıştır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın